Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

Teemahanke:
Kylien pienet investoinnit
Hakuaika 10.1.-7.3.2018

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Teemahankkeen avulla voidaan toteuttaa pienempiä hankkeita, jotka eivät olisi tukikelpoisia pienen kustannusarvion vuoksi. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke on Leader-ryhmän oma hanke, joka sisältää teemahankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä, joita kutsumme alahankkeiksi. Alahankkeet voivat sisältää kone-, laite– tai kalustohankintoja, rakentamista tai pieniä kehittämistoimia.

Alatoimenpiteiden sisältö on määritelty teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja ensimmäinen teemahankkeemme keskittyy nimenomaan yhdistysten pieniin investointeihin.

Kuka voi hakea?
Hanke on tarkoitettu Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Kylien pienet investoinnit – teemahankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista.
Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 900 – 9000 € ja tukiprosentti on 70 %. Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta työtä eli omarahoitusosuuden tulee olla hakijan omaa rahaa.

Tuettava hankinta voi olla:
– kone- tai laitehankinta (esim. ilmalämpöpumppu, av-laitteisto)
– kalustehankinta (esim. tuolit, pöydät, harrastusvälineistö)
– valmiin rakennelman hankkiminen (esim. laavu, huussi)
– rakennelman rakentaminen (esim. skeittiparkki)

Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle.

Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan?

Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.
Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Hakulomake: 3325B ”Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma”
Lomake ja täyttöohje löytyvät suomi.fi -palvelusta.
Hakuaika alahankkeeksi on 10.1.- 7.3.2018.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 7.3.2018 klo 16.00 mennessä!

Osoite: Päijänne-Leader ry, Meijeritie 1, 17200 Vääksy.

Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.

Tarvittavat liitteet:
– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle

Hakemusten käsittely
Valinnan alahankkeeksi tekee Päijänne-Leader ry:n hallitus maaliskuussa 2018 painotettuihin kriteereihin perustuen. Valinnan jälkeen Päijännne-Leader tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa Hämeen ELY-keskus.

Saapuneet hakemukset arvioidaan seuraavien pakollisten kriteerien perusteella:

 • Alahankkeen hakija on Päijänne-Leader ry:n alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
 • Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
 • Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi.
 • Hakemus on toimitettu oikeaan osoitteeseen hakuaikana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan suorittamista.
 • Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen
 • Tuettava toimenpide on Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategian mukainen
 • Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
 • Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valintaa ohjaavat seuraavat kriteerit:

 • Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide edistää olemassa olevien tilojen monipuolista käyttöä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa (0-2 pistettä)
 • Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa (0-2 pistettä)
 • Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia (0-3 pistettä)

Pakollisten kriteerien täyttyessä hankkeet laitetaan järjestykseen painotusten pisteytyksen perusteella. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän hankkeita kuin alahankkeille on varattu rahoitusta, pienennetään hankkeille tulevaa tukea. Mikäli joissain alahankkeissa on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois painotusten perusteella. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Päijänne-Leader ry:n hallitus.

 

Rahoitettavien hankkeiden valinta
Päijänne-Leader ry:n hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten valintakriteerien perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Hämeen Ely-keskus.


Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt virallisen päätöksen ja ne tulee valmistua vuoden 2019 elokuun loppuun mennessä. Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan kirjanpitoon.

TULOSTETTAVA ESITE KYLIEN PIENET INVESTOINNIT -TEEMAHANKKEESTA (.pdf)

Lisätietoja:
Anu Taipale
040 764 2462
anu.taipale@paijanne-leader.fi
tai
Virpi Kallioinen
044 770 0174
virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!