Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

TEUVO – teemahanke tuplateemalla

TEUVO– teemahankkeesta rahoitetaan kahdella teemalla yhteisöjen pieniä investointeja. Teemoina on sekä kyläturvallisuus että yhteisöjen pienet investoinnit.  Alahankkeina rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Teemahankkeen alahankkeita voi hakea Päijänne-Leader ry:n alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys.

Tuettava alahanke voi olla kunnostushanke, rakennus, rakennelma tai hankinta, esim.:
– valmiin rakennuksen tai rakennelman hankkiminen
– rakennelman rakentaminen
– kone- tai laitehankinta
– kalustehankinta (esim. harrastusvälineistö)

Alahankkeiden kustannukset

Alahankkeen kustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Hankkeen tukiprosentti 70 %.

Haku teemahankkeen alahankkeeksi 1.10.2021 – 30.11.2021
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 30.11.2021 Päijänne-Leader ry:n toimistoon, osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy tai sähköisesti osoitteella anu.taipale@paijanne-leader.fi.

Tarvittavat liitteet:

– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle

3325b, investointisuunnitelma, hakemuslomake

3325b, hakulomake teeman investointi excel

3325b, lomakkeen täyttöohje

Teemahankeinfot

TEUVO – teemahankkeen infot sekä TEAMS:lla, että infoilla paikan päällä.

5.10.2021 klo 17.00 info toimistolla, Kustaankuja 2, sekä Teamsilla.  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Saapuneet hakemukset arvioidaan seuraavien pakollisten kriteerien perusteella:

 • Alahankkeen hakija on Päijänne-Leader ry:n alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
 • Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
 • Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi.
 • Hakemus on toimitettu oikeaan osoitteeseen hakuaikana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan suorittamista.
 • Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen
 • Tuettava toimenpide on Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategian mukainen
 • Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
 • Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valintaa ohjaavat seuraavat kriteerit:

 • Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide edistää olemassa olevien tilojen monipuolista käyttöä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa (0-2 pistettä)
 • Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa (0-2 pistettä)
 • Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia (0-3 pistettä)

Pakollisten kriteerien täyttyessä hankkeet laitetaan järjestykseen painotusten pisteytyksen perusteella. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän hankkeita kuin alahankkeille on varattu rahoitusta, pienennetään hankkeille tulevaa tukea. Mikäli joissain alahankkeissa on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois painotusten perusteella. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Päijänne-Leader ry:n hallitus.

 

Lisätietoja:
Lisätietoja:
Anu Taipale, 040 764 2462
anu.taipale@paijanne-leader.fi
tai
Virpi Kallioinen, 044 770 0174
virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

 

Tukea tapahtumien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen!

Uusi teemahanke infokierrokselle viikolla 44!

Kolmas teemahankkeemme on nimeltään Uudenlaiset tapahtumat ja se keskittyy nimenomaan yhdistysten uudenlaisten tapahtumien toteuttamiseen.

Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi, tukea tapahtumien toteuttamista tai tukea jo olemassa olevan tapahtuman laajentamista vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan ja jatkuvuudeltaan. Hankkeen tulee tuoda alueella jotain uutta ja erityistä.

Tukea tapahtuman kehittämiseen

Hankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi innovatiivisia kulttuuri-, liikunta-, ruoka-, ja matkailutapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Alahankkeen kustannukset voivat olla 1000 – 8000 euroa. Hankkeen tukiprosentti 90 %, joten yksityisen rahan osuus on 10 %.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esim.:

 • Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi (kohtuulliset kustannukset)
 • Markkinointikustannukset
 • Kohtuulliset matkakustannukset
 • Esiintyjien palkkiot (kohtuulliset kustannukset)

Tukea tapahtumaan liittyvään investointiin
Kehittämishankkeen lisäksi voi hakea investointihanketta, jolla mahdollistetaan hankkeeseen liittyvät, teemanmukaiset pienet investoinnit. Tukea rakentamiseen ja rakennelmiin (esim. rakenteet, lavat, aidat tms.) sekä laite- tai kalustohankintoihin voi saada 75 %, joten yksityisen rahoituksen osuus on 25 %. Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus, kuinka se liittyy teeman mukaisen tapahtuman kehittämiseen ja investoinnista saatava hyöty pitkällä aikavälillä. Toimenpiteen kustannukset voivat olla 500 – 4000 euroa. Huom! 5 vuoden pysyvyysvelvoite investoinneissa!

Hakija voi hakea sekä kehittämishanketta että investointihanketta, molempia yhdessä tai erikseen.

Tukea ei myönnetä yksittäisin konsertteihin, palkintoihin tai osallistujien matkakustannuksiin.

Haku teemahankkeen alahankkeeksi 1.11.2019 – 31.1.2020!
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.1.2020 klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon, osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

Tarvittavat liitteet:
– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle

Hakulomake kehittämistoimenpiteisiin

Hakulomake investointitoimenpiteisiin

 

Teemahanke:
YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT
Hakuaika 9.9.- 31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle
yleishyödylliselle hankkeelle. Teemahankkeessa
kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana
ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke on
Leader-ryhmän oma sateenvarjohanke, joka sisältää
teemahankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä,
joita kutsumme alahankkeiksi. Teemahankkeen
alatoimenpiteet mahdollistavat rekisteröityjen
seurojen ja yhdistysten pienet yleishyödylliset
investointi- tai kehittämishankkeet. Alahankkeet
voivat sisältää kone-, laite– tai kalustohankintoja tai
rakentamista. Teemahankkeen avulla voidaan
toteuttaa hankkeita, jotka eivät olisi tukikelpoisia
pienen kustannusarvion vuoksi.

Alatoimenpiteiden sisältö on määritelty
teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja toinen
teemahankkeemme keskittyy nimenomaan
yhdistysten pieniin investointeihin.
Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä
kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä
rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia
tai rakennelmien hankkimista.

Kuka voi hakea?
Hanke on tarkoitettu Päijänne-Leader ry:n
toiminta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola,
Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) toimiville
yleishyödyllisille yhdistyksille.
Tuettavan kohteen tulee sijaita Päijänne-Leader
ry:n toiminta-alueella.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Yhdistysten pienet investoinnit – teemahankkeen
avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja
laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien
rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai
rakennelmien hankkimista.
Tuettava hankinta voi olla:
– kone- tai laitehankinta (esim. ilmalämpöpumppu, av-laitteisto)
– kalustehankinta (esim. tuolit, pöydät, harrastusvälineistö)
– valmiin rakennelman hankkiminen (laavu, huussi)
– rakennelman rakentaminen (skeittiparkki)

Teemahankkeella voidaan toteuttaa
toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat
700 – 7000€ ja tukiprosentti on 70 %.
Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta
työtä eli omarahoitusosuuden tulee olla hakijan
omaa rahaa. Teemahankkeessa toteutettavat
alahankkeet valitaan ennalta sovittujen
valintakriteerien perusteella.
Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa,
joilla luodaan uutta toimintaa alueelle.

Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan?
Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.
Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Hakulomake: 3325B ”Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma”
Lomake ja täyttöohje
Hakuaika alahankkeeksi on 9.9.- 31.10.2019.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.10.2019
klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon
osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla
hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.

Tarvittavat liitteet:
– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle

Hakemusten käsittely
Valinnan alahankkeeksi tekee Päijänne-Leader ry:n hallitus
marraskuussa 2019 painotettuihin kriteereihin perustuen.
Valinnan jälkeen Päijännne-Leader tekee kirjalliset sopimukset
valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella
varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten
täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden
virallisesta päätöksestä vastaa Hämeen ELY-keskus.

Saapuneet hakemukset arvioidaan seuraavien pakollisten kriteerien perusteella:

 • Alahankkeen hakija on Päijänne-Leader ry:n alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
 • Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
 • Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi.
 • Hakemus on toimitettu oikeaan osoitteeseen hakuaikana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan suorittamista.
 • Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen
 • Tuettava toimenpide on Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategian mukainen
 • Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
 • Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valintaa ohjaavat seuraavat kriteerit:

 • Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide edistää olemassa olevien tilojen monipuolista käyttöä (0-3 pistettä)
 • Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa (0-2 pistettä)
 • Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa (0-2 pistettä)
 • Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia (0-3 pistettä)

Pakollisten kriteerien täyttyessä hankkeet laitetaan järjestykseen painotusten pisteytyksen perusteella. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän hankkeita kuin alahankkeille on varattu rahoitusta, pienennetään hankkeille tulevaa tukea. Mikäli joissain alahankkeissa on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois painotusten perusteella. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Päijänne-Leader ry:n hallitus.

Rahoitettavien hankkeiden valinta
Päijänne-Leader ry:n hallitus valitsee rahoitettavat
toimenpiteet ohjelman mukaisten valintakriteerien
perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää
täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista
tekee Hämeen Ely-keskus.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu
Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Elykeskus
on tehnyt virallisen päätöksen ja ne tulee
valmistua vuoden 2021 elokuun loppuun mennessä.
Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen
liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan
kirjanpitoon.

TULOSTETTAVA ESITE:
YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT -TEEMAHANKKEESTA
 (.pdf)

Lisätietoja:
Anu Taipale
040 764 2462
anu.taipale@paijanne-leader.fi
tai
Virpi Kallioinen
044 770 0174
virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!