Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

Maaseutuohjelman rahoittamat hankkeet

Hankkeiden rahoittamisen lisäksi Päijänne-Leader toteuttaa itse alueelle hyödyllisiä hankkeita. Omia hankkeita toteutetaan, kun alueella on jokin tietty tarve, mutta mikään muu taho ei halua hallinnoida hanketta. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi toimintaryhmän strategian kannalta keskeisiin tavoitteisiin pureutuvat hankkeet. Tälle sivulle on koottu Päijänne-Leaderin Maaseuturahaston kautta haetut hankkeet. Päijänne-Leader on hakenut vähäisissä määrin Maaseutuohjelman ulkopuolelta rahoitusta.

Mukana hankkeissa on myös ns. teemahankkeita, joita hallinnoi Päijänne-Leader. Teemahankkeet koostuvat lukuisista mikrohankkeista, joissa osallisena ovat yleensä paikalliset yhdistykset. Mikrohankkeet on koottu yhteen, jotta hallinnointia voidaan helpottaa ja tukikelpoisuus saadaan täytettyä. Teemahankkeiden tarkoituksena on mahdollistaa sellaiset pienet hankkeet, jotka eivät syystä tai toisesta muutoin onnistuisi.

Päijänne-Leaderin itse toteuttamat ja hallinnoimat Maaseutuohjelman hankkeet
Nimi, toteutusaika, kokonaisrahoitus

Yhteiset tilat – yhteiset mahdollisuudet
1.9.2015 – 28.2.2019
128 600 €

Päijänne-Leaderin alueella on korjattu seuraintaloja ja kylätalokäytössä olevia entisiä kouluja, joiden tehokasta ja yhteisöä hyödyttävää käyttöä voidaan vielä paljon tehostaa. Tähän tarvitaan uusia toimijoita ja uusia ideoita. Jo korjaustalkoot itsessään ovat lisänneet kylien yhteisöllisyyttä ja tuoneet uusia asukkaita (sekä osa-aikaisia asukkaita) toiminnan piiriin. Tämä luo oivallisen pohjan uusien toimintojen kehittämiselle ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle.

Toisaalta alueella on vielä paljon yhteisiä tiloja, joita ei ole remontoitu, joitakin ei ehkä ole tarpeenkaan korjata mutta niidenkin kohtalosta pitää päättää yhdessä. Ne, tilat ja talot, jotka tarvitsevat korjauksia ollakseen käyttökelpoisia ympäri vuoden, tarvitsevat apua suunnitteluun ja toteutukseen. Tyhjillään olevat, hiljakseen rapistuvat rakennukset rapauttavat myös ympäristön kotiseututunnetta ja niitä jopa hävetään.

Kyläyhteisöt tarvitsevat toimiakseen yhteiset kokoontumistilat, joilla on myös yhä suurempaa merkitystä matkailulle, mutta ainoastaan toimivilla ja hyvin varustelluilla rakennuksilla.

Matkailuyhteistyö ja uudet palvelut Päijänne-Leaderin alueella – kv-esiselvityshanke
16.2.2016 – 31.10.2016
12 200 €

Matkailuyhteistyö ja uudet palvelut Päijänne-Leaderin alueella – kv-esiselvityshankkeen tavoitteena on saada aluella kokreettisia, kansainvälisiä hankkeita niin, että niiden tuloksia on hyödynnettävissä jo kuluvalla ohjelmakaudella. Kv-esiselvityshanke toteutetaan hakijalle uudenlaisella toimintatavalla. Hankkeessa kootaan mm. matkailun, kalastuksen ja Leader-toiminnan kannalta ryhmä, jonka tiedetään jo suunnittelevan vastaavaa toimintaa, johon hankkeeseen liittyvällä opintomatkalla tullaan tutustutaan. Ryhmä tekee opintomatkan Irlantiin, joka hyvien yhteistyösuhteiden ja erinomaisten esimerkkikohteiden vuoksi valikoitui parhaaksi opintomatkan kohteeksi. Hankkeen tavoitteena on verkottaa mukaan kutsutut hankkeet, hankeidut ja toimijat keskenään niin, että yhteistyössä saadaan vaikuttavampia tuloksia kuin itse hankkeesta voidaan yksinään saada.

Päijät-Hämeen perinnekäsityötaidot-esiselvitys
1.3.2016 – 31.10.2016
8 620 €

Esiselvityshanke on tutkimus ja taustakartoitus Hämeen alueen käsityöläisten työllistämiseen
ja perinnekäsityötaidon elvyttämiseen ja uudistamiseen tähtäävälle hankkeelle. Esiselvityshankkeessa etsitään paikallisia eri alojen käsityöosaajia ja muotoilijoita, kartoitetaan heidän osaamistaan, yhteistyökyvykkyyttä ja kehitysnäkymiä. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan varsinaisen projektin tilausta ja sen mahdollisuuksia niin tekijätahon, kuluttajatahon kuin paikallisuuden sekä viennin näkökulmista.

Kylien pienet investoinnit
19.12.2017 – 31.10.2019
85 000 €

Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Hankkeesta hyötyvät siten kyseisten yhdistysten jäsenet, toiminta-alueella asuvat ihmiset sekä muut yhdistysten toiminnasta hyötyvät ihmiset ja yhteisöt. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja näin se lisää toimintaa Päijänne-Leader ry:n alueella ja alueen houkuttavuutta.


Heimohautomo/Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä
1.8.2018 – 31.12.2021
240 000 €

Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä – hankkeen tavoitteena on tunnistaa kansalaistoiminnan kehittämistarpeet paikallisesti sekä ideoida asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen alustaa. Hanke vahvistaa ja kehittää paikallisidentiteettiä ja omaehtoista kehittämistyötä. Hankkeen toimien kautta kasvatetaan sosiaalista pääomaa lisäämällä yritysten, julkishallinnon sekä kolmannen ja neljännen sektorin välistä yhteistyötä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös uudistaa ja vakiinnuttaa aktiivinen ja järjestelmällinen yhteistyö alueen eri toimijoiden välillä. Hankkeen mahdollistaa kylien tarkoituksenmukaisen toiminnan kehittämisen kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi ja asuinalueiden elinvoiman lisäämiseksi. Ylätason tavoitteet pyritään saavuttamaan neljän kehittämisen kärjen kautta, jotka on yhteistyön koordinointi, maaseutualueiden tasavertaisuus, tulevaisuuden kansalaistoiminta ja syrjässä elämisen identiteetti. Käytännön kehittämistyön toteutuksen perustana on yhteistyön toimintamalli.

Yhdistysten pienet investoinnit
6.9.2019 – 31.12.2021
85 000 €

Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Hankkeesta hyötyvät siten kyseisten yhdistysten jäsenet, toiminta-alueella asuvat ihmiset sekä muut yhdistysten toiminnasta hyötyvät ihmiset ja yhteisöt. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja näin se lisää toimintaa Päijänne-Leader ry:n alueella ja alueen houkuttavuutta.

MANU ­– maaseutuasumisen uudet tuulet
14.10.2019 – 30.06.2022
76 000 €

Hankkeen tavoitteena on parantaa uudentyyppisten asumisen ratkaisujen avulla mahdollisuuksia asua maaseudulla ja lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös avata maaseutuasumisen mahdollisuuksia monipuolisesti selvittämällä mm. ekoasumisen ja yhteisöasumisen nykytila ja haasteet.
Hankkeessa selvitetään myös maaseutukiinteistöjen vuokraamiseen liittyvät haasteet ja esteet. Yhteistyökumppaneiden kanssa selvitetään vuokraustoiminnan kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisuja. Hankkeessa viestitään asumisen monipuolisista mahdollisuuksista laajasti, tuodaan esiin asumisen yhteisöllisyyttä ja merkitystä myös arjessa jaksamisen kannalta.

Uudenlaiset tapahtumat – teemahanke
28.10.2019 – 30.6.2022
49 950 €

Yhteiset illanvietot, kylätorit ja monet muut kylien tapahtumat ylläpitävät kylien elinvoimaisuutta ja lisäävät houkuttelevuutta niin kylän vakituisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden kuin satunnaisen matkailijankin näkökulmasta. Tapahtumilla on suuri vaikutus seudun yhteisöllisyyteen ja omaleimaisuuteen. Teemahanke Uudenlaiset tapahtumat toteutetaan Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella ja siinä rahoitetaan uudenlaisien tapahtumien kehittämistä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää EU-rahoitusta.


Uudenlaiset tapahtumat – investointiosio
28.10.2019 – 30.06.2022
22 395 €

Yhteiset illanvietot, kylätorit ja monet muut kylien tapahtumat ylläpitävät kylien elinvoimaisuutta ja lisäävät houkuttelevuutta niin kylän vakituisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden kuin satunnaisen matkailijankin näkökulmasta. Tapahtumilla on suuri vaikutus seudun yhteisöllisyyteen ja omaleimaisuuteen. Teemahanke Uudenlaiset tapahtumat toteutetaan Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella ja siinä rahoitetaan uudenlaisien tapahtumien kehittämistä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää EU-rahoitusta.

Vilkas
25.02.2021 – 30.04.2023
128 141 €

VILKAS – teemahankkeesta rahoitetaan lähiliikunta-, luontomatkailu- tai virkistyspaikkojen rakentamista ja kunnostamista. Lisäksi rahoitusta voi hakea yhteiseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden, kaluston tai laitteiden hankintaan, joilla käynnistetään uudenlaista toimintaa alueelle.
Hankkeesta hyötyvät kyseisten yhdistysten jäsenet, toiminta-alueella asuvat ihmiset sekä muut yhdistysten toiminnasta hyötyvät ihmiset ja yhteisöt. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja näin se lisää toimintaa Päijänne-Leader ry:n alueella ja alueen houkuttavuutta.

Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin
1.7.2021 – 31.3.2023
91 743 €

Kyläkoutsi-hankkeen päätavoitteena on luoda uusi laadukas yhtenäinen koulutuskonsepti valtakunnallisesti kyläasiamiehille sekä myös esimerkiksi Leader -verkostolle käytettäväksi kylien ja korttelien kouluttamiseen. Hankkeen aikana kartoitetaan eri maakuntien osaajat ja hyvät käytännöt koulutusten osalta, työstetään yhtenäinen koulutusmateriaali ja testataan se. Lisäksi hankkeen avulla opetetaan Kyläkoutseja kouluttamaan. Hankkeen toteuttavat SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät, Päijät-Hämeen Kylät ja Kymenlaakson Kylät yhteistyössä Suomen Kylien kanssa. Hankkeen avulla myös vahvistetaan Suomen Kylien ja maakunnallisten kyläyhdistysten uutta brändiä ja yhtenäistä ilmettä.

Kauko – yhteistyöllä kasvua, uudistumista ja osaamista
1.9.2021 – 28.2.2023
81 580 €

Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen toimintaryhmien alueella maaseutuyritysten kasvua, uudistumista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla alueella lisätään yrityskohtaista neuvontaa sekä alueen yritysten aktivointia erilaisten yhteistyötoimenpiteiden ja yritysryhmien kehittämishankkeiden osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen, sekä Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluvan Pertunmaan kunnan alueella olevat yritykset ja yrittäjäksi aikovat henkilöt. Lisäksi hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa pienissä määrin Pohjois-Kymen Kasvu ry:n toiminta-alueelle mm. yritysryhmien kehittämishankkeisiin aktivoinnin osalta. Hanke tekee läheistä yhteistyötä alueen toimintaryhmien, elinkeinoyhtiöiden, kuntien elinkeinotoimien, sekä HYMY -hankkeen kanssa.

Hankkeen tuloksena alueen toimintaryhmien yrityshankkeiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessit tehostuvat ja niiden laatu paranee. Lisäksi alueen yritystukihakemusten määrä kasvaa verrattuna aikaisempii vuosiin. Lisäksi alueelle saadaan synn

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!