Kaupallisen kalastuksen Mestari-kisälli -hanke polkaistiin käyntiin

25.9.2019

Hankkeessa kaupalliset kalastajat kouluttavat alalle aikovia henkilöitä käytännön työn kautta. Tavoitteena on saada uusia kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueelle ja auttaa jo olemassa olevia kalastusyrityksiä sukupolvenvaihdoksissa.

Kotimaisen kalan tarjonta ei vastaa kysyntää ja kalastajien ammattikunta ikääntyy kovaa vauhtia. Uusille kaupallisille kalastajille olisikin tarvetta enemmän kuin alalle tulijoita löytyy. Suoraan koulun penkiltä kalastajaksi hyppääminen on hankalaa, sillä alan salaisuudet oppii parhaiten konkarin mukana liikkumalla.

Mestari-kisälli -hanke on saattanut yhteen kahdeksan kaupallista kalastajaa ja alalle aikovaa henkilöä työpareiksi ympäri Keski-Suomea ja Päijät-Hämettä. Mestari-kisälliparien yhteistyö alkoi viime viikolla pidetyn alkuinfotilaisuuden myötä ja jatkuu läpi tulevan vuoden. Hankkeen aikana osallistujat työskentelevät työpareina yhteensä kuusi kuukautta. Työjaksot sijoitetaan vuoden ajalle siten, että kalastajan kausiluontoisen työn sesongit tulevat tutuiksi. Hankkeessa on vielä tilaa yhdelle kisällille.

Haastava, mutta antoisa ammatti

Hankkeen aloitustilaisuudessa keskusteltiin kaupallisen kalastuksen julkisuuskuvasta, jonka todettiin painottuvan pitkälti ongelmiin ja negatiivisiin puoliin. Vaikka alalla on haasteensa ja ongelmakohtansa, on kyseessä kuitenkin antoisa ammatti ja elämäntapa, jota monet eivät malta lopettaa edes eläkkeelle jäätyään. Hankkeessa halutaankin kisällien kouluttamisen ohella lisätä myös kuluttajien tietoisuutta alan positiivisista puolista. Hankkeen Facebook-sivuilta voi seurata mestari-kisälliparien toimintaa ja hankkeen etenemistä tulevan vuoden kuluessa.

Kalastajien ammattikunnan ikääntyminen on ongelmana niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hankkeen myötä on kuitenkin positiivisesti yllätytty siitä, miten paljon kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneita nuoria on löytynyt. Vastaavia mestari-kisälli -hankkeita onkin tällä hetkellä useamman kalatalousryhmän toiminta-alueella Suomessa. Myös eurooppalaiset kalatalouspäättäjät ovat osoittaneet kiinnostusta vanhan mestari-kisällimenetelmän käytöstä kalastajien kouluttamisessa.

Kouluyhteistyöstä hyötyä kisälleille

Mestari-kisälli -hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Yhteistyön ansiosta kisällit saavat suorittaa hankkeen lopuksi näyttökokeena kalatalouden perustutkintoon kuuluvan tutkinnon osan ”Ammattikalastajana toimiminen”. Lisäksi kaikki hankkeeseen osallistuvat saavat suorittaa kalatalouden alalla hyödylliset hygieniapassin, ensiapukurssin sekä vuokraveneen kuljettajankirjan. Halutessaan kisällit voivat jatkaa kalatalouden perustutkinnon loppuun hankkeen jälkeen. Esimerkiksi nuoren kalastajan EU-tukien saamisessa ammatillisesta koulutuksesta on merkittävää hyötyä.

Hanketta rahoittaa ja hallinnoi Sisä-Suomen kalatalousryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Iitin ja Pertunmaan kunnat. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta, Suomen valtiolta ja alueen kunnilta.

Lisätietoja:

Maiju Puranen
kalatalouskoordinaattori
+358 44 744 0396
maiju.puranen(at)paijanne-leader.fi

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT -teemahankkeen hakuaika 9.9.- 31.10.2019

5.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle
yleishyödylliselle hankkeelle. Teemahankkeessa
kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana
ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke on
Leader-ryhmän oma sateenvarjohanke, joka sisältää
teemahankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä,
joita kutsumme alahankkeiksi. Teemahankkeen
alatoimenpiteet mahdollistavat rekisteröityjen
seurojen ja yhdistysten pienet yleishyödylliset
investointi- tai kehittämishankkeet. Alahankkeet
voivat sisältää kone-, laite– tai kalustohankintoja tai
rakentamista. Teemahankkeen avulla voidaan
toteuttaa hankkeita, jotka eivät olisi tukikelpoisia
pienen kustannusarvion vuoksi.

Alatoimenpiteiden sisältö on määritelty
teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja toinen
teemahankkeemme keskittyy nimenomaan
yhdistysten pieniin investointeihin.
Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä
kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä
rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia
tai rakennelmien hankkimista.

Kuka voi hakea?
Hanke on tarkoitettu Päijänne-Leader ry:n
toiminta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola,
Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) toimiville
yleishyödyllisille yhdistyksille.
Tuettavan kohteen tulee sijaita Päijänne-Leader
ry:n toiminta-alueella.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Yhdistysten pienet investoinnit – teemahankkeen
avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja
laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien
rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai
rakennelmien hankkimista.
Tuettava hankinta voi olla:
– kone- tai laitehankinta (esim. ilmalämpöpumppu, av-laitteisto)
– kalustehankinta (esim. tuolit, pöydät, harrastusvälineistö)
– valmiin rakennelman hankkiminen (laavu, huussi)
– rakennelman rakentaminen (skeittiparkki)

Teemahankkeella voidaan toteuttaa
toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat
700 – 7000€ ja tukiprosentti on 70 %.
Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta
työtä eli omarahoitusosuuden tulee olla hakijan
omaa rahaa. Teemahankkeessa toteutettavat
alahankkeet valitaan ennalta sovittujen
valintakriteerien perusteella.
Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa,
joilla luodaan uutta toimintaa alueelle.

Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan?
Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.
Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Hakulomake: 3325B ”Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma”
Lomake ja täyttöohje
Hakuaika alahankkeeksi on 9.9.- 31.10.2019.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.10.2019
klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon
osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla
hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.

Tarvittavat liitteet:
– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle


LISÄTIETOA valintakriteereistä ja muista yksityiskohdista löytyy TÄÄLTÄ!

 

TULOSTETTAVA ESITE:
YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT -TEEMAHANKKEESTA
 (.pdf)

 

Lisätietoja:
Anu Taipale
040 764 2462
anu.taipale@paijanne-leader.fi
tai
Virpi Kallioinen
044 770 0174
virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

Euroopan kalatalouspääjohtajat vierailevat Päijänteellä, Sisä-Suomen kalatalousryhmä on mukana järjestelyissä

4.9.2019

Suomi kutsuu EU:n jäsenmaiden kalatalouspääjohtajat Helsinkiin perinteiseen kokoukseen, jossa pääjohtajat ja Euroopan komissio keskustelevat ajankohtaisesta EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta aiheesta. Keskustelun tarkempi aihe ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksen yhteydessä maanantaina 9.9.2019 vieraillaan Päijänteellä, missä tutustutaan Suomelle tyypilliseen sisävesikalastukseen seuraamalla muikun troolausta.

Sisä-Suomen kalatalousryhmä on mukana järjestämässä vierailua. Samalla kerromme arvovaltaiselle kutsuvierasryhmälle kesällä alkaneesta Mestari-kisälli-hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on rekrytoida uusia kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueelle. Elinkeinokalatalouden tulevaisuus Sisä-Suomessa -esiselvityshankkeessa löydetyille kisälleille luodaan edellytykset joustavalle työskentelylle mestareiden työpareina. Kisälli työskentelee mestarin opissa yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy kaikkiin eri sesonkien työvaiheisiin. Sekä mestari että kisälli saavat korvauksen lähityöskentelyyn käytetystä ajasta. Kullekin kisällille laaditaan yksilökohtaiset harjoittelu- ja opintosuunnitelmat ja mestarit perehdytetään harjoittelun ohjaamiseen. Kisällejä ohjataan myös yrittäjyyteen tai muuhun työllistymiseen kalastuksen parissa. Hankkeeseen osallistuville kisälleille annetaan riittävät tiedot ja taidot alalla työskentelyyn. Samalla kisällit suorittavat vuokraveneen kuljettajakirjan, hygieniapassin, EA 1-kurssin ja kalatalouden perustutkinnon kalastuksen tutkinnonosan.

Yksi mestari-kisälli-pari työskentelee juuri tuolla alueella, jonne kutsuvieraat viedään troolausta katsomaan. Lisätietoja hankkeesta antaa kalatalouskoordinaattori Maiju Puranen Sisä-Suomen kalatalousryhmästä.

Osan vieraiden tarjoiluista hoitaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hanke ja hankkeen kehittämistyöryhmä yhteistyökumppaneidensa sekä Sisä-Suomen kalatalousryhmän kanssa.

Vierailuun liittyviin kysymyksiin vastaa Päijänteen osalta kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen Sisä-Suomen kalatalousryhmästä ja yleisesti järjestäjän edustaja Antony Starr Maa- ja metsätalousministeriöstä antony.starr@mmm.fi

 

Lisätietoja:
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori
+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

Maiju Puranen
kalatalouskoordinaattori
+358 44 744 0396
maiju.puranen(at)paijanne-leader.fi

 

Kuvateksti: Kalatalouspääjohtajat pääsevät seuraamaan Mestari-kisälli -hankkeeseen osallistuvien Veli Heinosen ja Veeti Virtasen troolausnäytöstä.

Päijänne-Leader ry:n uutiskirje

20.8.2019

TERVEISIÄ MEILTÄ!
Kesä on ollut monelle yhdistykselle vilkasta tapahtuma- ja talkooaikaa, joka on näyttäytynyt monenlaisena toimintana alueellamme. Sosiaalinen media on aika mainio väkkärä, jonka mahdollistaa erilaisiin tapahtumiin osallistumisen, vaikkei olisi lähelläkään näitä kulmia. Ja mikä parasta, jopa moneen tapahtumaan saman päivän aikana. Ihanat kuvat kertovat onnistuneista kohtaamisista, elämyksistä ja ilosta tehdä yhdessä. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa viestii virkeästä ja elinvoimaisesta alueesta ja herättää halun poiketa paikan päällä.
Somen lisäksi tarvitaan myös aitoja kohtaamisia, joita löytyy vaikkapa Kyläkahveilla. Erilaisissa koulutuksissa ja työpajoissa saat mitä parhainta vertaistukea muiden toimijoiden kokemuksista. Syyskauden aikana on tarjolla runsaasti erialisia koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia Päijänne-Leaderin, Päijät-Hämeen Kylien ja Heimohautomon toimesta. Kaikista tapahtumista viestitään nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seuraa niitä!

HANKKEIDEN MAKSUHAKEMUSKOULUTUS
Leader-hankkeiden maksuhakemuskoulutus järjestetään
Päijänne-Leaderin toimistolla 29.8.2019 klo 17.30 osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.
Kouluttajana Hämeen ELY-keskuksen maksutarkastaja Tiina Salminen.
Paikalla myös Virpi ja Anu. Koulutuksesta erittäin tärkeät vinkit,
ohjeet ja tiedot onnistuneen maksuhakemuksen tekemiseen.

TEEMAHANKE
Syksyn 2019 aikana valmistellaan uutta teemahanketta yhteisöjen pieniin investointeihin liittyen. Teemahankkeesta kerrotaan kunnittain pidettävissä tilaisuuksissa, nettisivuilla sekä muilla sosiaalisen median kanavilla. Nyt kannattaa miettiä jo valmiiski, jos yhteisössä olisi jonkin pienenkin hankinnan tarve, vaikkapa dataprojektori tai ulkohuussi.

HANKKEET ESIIN
Olemme aloittaneet Facebookissa (näkyy syötteenä myös nettisivuilla) kampanjan #hankkeetesiin, jossa esittelemme lyhyesti kaikki tällä ohjelmakaudella ra-hoittamamme hankkeet. Rahoitettuja hankkeita on paljon, joten esiteltävää riittää pitkään. Lisää tietoa Päijänne-Leader ry:n rahoittamista hank-keet löytyy Hämeenraitin sivuilta, hankerekisteristä. Sieltä näet myös muiden Päijät- ja Kanta-Hämeen Leader-ryhmien, Sisä-Suomen Kalatalousryhmän sekä Hämeen Ely-keskuksen rahoittamat hankkeet. Hankerekisteri täällä: www.hameenraitti.fi/hankerekisteri/

HEIMOHAUTOMO
Päijänne-Leaderin hallinnoima yhteisöhanke, Heimo-hautomo, on apuna kylien ja yhteisöjen kehittämisessä koko Päijät-Hämeen alueella. Työpajojen, erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta pyritään saamaan mm. nuoria mukaan kylätoimintaan, etsitään alueen historiasta tarinoita yhteisön toiminnan tueksi ja pohditaan ja testataan erilaisia ratkaisuja kaikkeen tarpeen-mukaiseen kehittämiseen yhdistyksissä ja yhteisöissä. Tutustu ihmeessä lisää: www.heimohautomo.fi

KALALEADERIN KUULUMISIA
Mestari-Kisälli – hanke tositoimiin elokuussa!
Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan tarkoituk-sena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Päätoimisten ammattikalastajien määrä on pysynyt lähes vakiona Sisä-Suomessa. Osa kalastajista alkaa kuitenkin olla jo eläkeiässä. Järvistämme pyydetyn kalan kysyntä kasvaa kaiken aikaa ja tarve uusille kalastajille on kova. Nyt alkaneessa hankkeessa koulutetaan uusia kalastajia alalle Mestari-Kisälli -periaatteella. Vuoden kestävän hankkeen aikana kisälli on kuusi kuukautta mukana kalastajan käytännön työssä. Käytännön työn jaksot jaetaan siten, että kisälli pääsee osallistumaan kaikkiin vuoden kierron mukaisiin pyyntitapoihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

YHDISTYKSET JA YKSITYISJÄSENET!
Muistattehan ilmoittaa päivittyneet yhteystiedot meille os. toimisto@paijanne-leader.fi, jotta viesti uusimmista käänteistä, koulutuksista ja rahoitusmahdollisuuksista tavoittaa sinut mahdollisimman hyvin.

MUISTUTUS KÄTEVISTÄ TUKIMAHDOLLISUUKSISTA: NUORISOLEADER JA YHTEISÖLEADER
NuorisoLeader ja YhteisöLeader-rahoitusten tavoit-teena on käynnistää uutta toimintaa ja saada erityisesti nuoria mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa hankekokemusta. Projektien teema on vapaa. Se voi liittyä esimerkiksi tapahtumien tai opintoretkien järjestämiseen. Se voi olla vaikkapa kylä- tai nuorisolehden työstämistä, yhteisten harrastevälineiden hankinta tai jokin muu pieni yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti.
Rahoitusta hankkeille on mahdollisuus saada 100-500 euroa/hanke. Hakua varten on olemassa sähköinen hakulomake, joka mahdollistaa hankkeiden haun suoraan Päijänne-Leaderin nettisivuilta. Hankkeet käsitellään toimistopalaverissa viikoittain.

IHAN KOHTA TAPAHTUU:
16.8. Tanssivat Kyläkahvit, Maakeski, Rientola
17.8. Kyläkalaasi, vuoden kylän juhla, Pääsinniemi
29.8. Maksuhakemuskoulutus, Päijänne-Leader tsto
24.9. Kyläkahvit ja bingo Niinikoskella Orimattilassa
Tapahtumista tarkemmin
paijanne-leader.fi
www.phkylat.fi

Iloa ja voimia syksyyn!

Anu, Virpi, Henna, Joonas, Janne ja Maiju

Osallistu yhdistyskyselyyn ja voit voittaa 100 euroa!

27.5.2019

Vastaaminen kestää arviolta 2 – 3 minuuttia.

Kyselyllä tutkitaan Päijät-Hämeen, Pertunmaan ja Iitin yhdistysten koulutustarvetta. Yhdistys voi olla kyläyhdistys, nuorisojärjestö tai mikä tahansa muu voittoa tavoittelematon yhteisö. Tuloksien myötä Heimohautomo auttaa yhdistyksiä parantamaan tilannetta järjestämällä koulutuksia, työpajoja sekä tukemalla vahvistamista tarvitsevissa asioissa. Valitsemme vastauksien perusteella sopivat kehitettävät kohteet.

Tähän kyselyyn vastaamalla voit osallistua 100 euron lahjakortin arvontaan. Lahjakortti toimii valinnan mukaan joko Keskon tai S-ryhmän toimipisteissä. Arvonta suoritetaan pe 31.5.2019. Arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

KYSELYYN PÄÄSET TÄSTÄ! 

Kevätkokous 2019

16.4.2019

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 24.4.2018 klo 18.00
Riihiniemen koululla, Hartolan Koitissa
osoitteessa Nokantie 314, 19540 Koitti.

Kokouksen osanottajien toteaminen
ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.
Kevätkokous alkaa 24.4.2019 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat sekä Päijänne-Leader ry:n sääntöuudistuksesta
johtuen ylimääräisenä asiana toiminta-suunnitelman
ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019 sekä
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019.

Kokouskutsu
ESITYSLISTA
Vuosikertomus 2018
Tilinpäätös vuodelta 2018
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
Päijänne-Leader ry:n uudet, PRH:n 27.2.2019 hyväksymät säännöt

Tervetuloa!

PÄIJÄNNE-LEADER RY:N HALLITUS

Sisä-Suomen Kalatalousryhmän uutiskirje 1/2019

28.3.2019

SISÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN UUTISKIRJE 

Tulostettava versio

 


 

Heimohautomolla uutta intoa yhteisöön!

13.3.2019

Onko kylällänne uusia ideoita kesätapahtumaan, mutta tekijät puuttuvat? Onko kirkonkylällänne tarvetta koulutukselle tulevan kehittämissuunnitelman tiimoilta? Löytyykö yhteisöstänne tarinoita, joita haluatte hyödyntää alueenne markkinoinnissa? Apua on saatavilla: kutsu Heimohautomo paikalle!

Heimohautomo on tuore kokonaisuus, jossa ei haudota linnun poikia vaan pureudutaan kylien ja yhteisöjen auttamiseen Päijät-Hämeen alueella. Esimerkiksi työpajojen ja erilaisten foorumien kautta tuodaan nuoria kylätoimintaan, kaivetaan alueen historiasta tarinoita yhteisön toiminnan tueksi ja etsitään ratkaisuja kaikkeen tarvittavaan kehittämiseen yhdistyksissä.

Reilun kahden vuoden aikana tehdään yhteistyötä mahdollisimmat laajasti alueen kuntien sekä yhteisöjen kanssa. Alueen yhteisöt muodostuvat esimerkiksi asukkaista, kesäasukkaista, vapaaehtoisista, yrittäjistä, nuorista ja vanhoista. Heimohautomon tavoitteena on piristää alueiden toimintaa ja luoda pysyvää yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Heimohautomossa työskentelee kyläaktivaattori Henna Pirkonen ja yhteisöaktivaattori Joonas Karhinen. Heimohautomoa hallinnoi Päijänne-Leader ry ja rahoituksen mahdollistaa Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma, tarkemmin Hämeen Ely-Keskus.

”Yhteisöjen viihtyvyyden ja Päijät-Hämeen houkuttelevuuden parantuminen on koko alueen etu, joten toivomme kaikkia mukaan ennakkoluulottomasti!” kiteyttää Heimohautomon yhteisöaktivaattori Joonas Karhinen. ”Työpajat ja foorumit tuovat asukkaita yhteen suunnittelemaan uusia kehittämisideoita sekä jalostamaan jo olemassa olevia mahdollisuuksia eteenpäin.” Karhinen jatkaa.

Jokaisella alueella on oma tarpeensa ja Heimohautomon väki odottaa jo innolla tulevia haasteita sekä kentälle jalkautumista. Miten Heimohautomo voisi auttaa teidän kylässä tai yhteisössänne? Lisätietoa ja Heimohautomon kutsumismahdollisuuden löytää sivuilta www.heimohautomo.fi

 

HEIMOHAUTOMO
www.heimohautomo.fi
#108heimoniksiä
#heimohautomo

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314
joonas.karhinen(a)paijanne-leader.fi

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208
henna.pirkonen(a)paijanne-leader.fi

Kuva: 
Kyläaktivaattori Henna Pirkonen ja yhteisöaktivaattori Joonas Karhinen pyytävät kutsumaan kylään eli heittävät “Kyläpallon” kylille sekä yhteisöille.
Pallo on saatu 10. Valtakunnan Viralliselta Kylähullulta Seppo Lehtiseltä, Vuolenkoskelta Iitistä. 

Olemme muuttaneet!

5.2.2019

Olemme muuttaneet uusiin tiloihin 4.2.2019.
Löydät meidät osoitteesta Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.
Parkkipaikat ovat talon toisessa päädyssä.

Pidämme tuparit 12.3.2019, jolloin olette kaikki tervetulleita tutustumaan uusiin tiloihimme!

 

 

Päijät-Hämeen kylätoiminnalle vahvempi kivijalka

23.11.2018

Torstaina 22.11.2018 pidettiin Vierumäen Aavehallilla Päijät-Hämeen kylät ry:n syyskokous
ja Päijänne-Leader ry:n ylimääräinen kokous. Illan aikana yhdistysten jäsenistöt päättivät
yhdistää voimansa eli purkaa Päijät-Hämeen kylät ry:n ja siirtää toiminnan
Päijänne-Leader ry:n kyläjaostoksi. Käytännössä Päijät-Hämeen kylät jatkaa toimintaansa
omalla nimellään, logollaan ja päivä päivältä aktiivisemmalla otteella päijäthämäläisten
kylien puolesta puhujana.

Kylä- ja Leader-toiminnan yhteistyön tiivistymisen tavoitteena on vahvistaa ja mahdollistaa
maaseudun laajempi yhteistyö alueen kehittämisessä sekä maaseudun säilyttäminen
elinvoimaisena yhdistämällä kahden maaseudulla toimivan yhdistyksen voimavarat.

Päijät-Hämeen Kylät ry on toiminut alueen maakunnallisena kyläyhteenliittymänä
yli 20 vuoden ajan. Vuoden 2014 jälkeen Päijät-Hämeen Kylillä ei ole ollut palkattua
kyläasiamiestä. Yhdistyksen perustoimintaa on pyörittänyt osa-aikainen sihteeri ja
puheenjohtaja hallituksen kanssa talkoovoimin. Kylätoiminnan valtionavun niukkuus
ei ole mahdollistanut kokoaikaisen työntekijän palkkaamista kylätoimintaa.

”Erilaisten tulevaisuusverstaiden ja hallitusten pohdintojen tuloksena tilanteeseen
parhaaksi ratkaisuksi todettiin toimintojen yhdistäminen hallintoa keventämällä,
hyödyntämällä olemassa olevia henkilöresursseja ja hakemalla vahvempaa näkyvyyttä
paikalliskehittäjänä”, toteaa Päijänne-Leader ry:n toiminnanjohtaja Anu Taipale.
Kahden maaseututoimijan yhdistymissuunnitelmia hiottiin lähes parin vuoden ajan,
jotta voitiin olla varmoja hyvästä ja kaikkia tyydyttävästä lopputuloksesta.

”Kylätoiminta tulee jatkumaan samalla periaatteella kuin nykysinkin. Päijänne-Leader ry:n
alla kylätoiminnasta vastaa Kyläjaosto, joka korvaa nykyisen Päijät-Hämeen Kylät ry:n
hallituksen. Keskeistä on, että kylätoiminta jatkuu omalla rahoituksellaan, Suomen Kylät ry:n
kautta tulevalla kylätoiminnan valtionavulla”, toteaa Päijät-Hämeen Kylien kyläaktivaattori
Henna Pirkonen.   Kylätoiminnan valtionapu kattaa osa-aikaisen kyläaktivaattorin palkkakulut
sekä kyläjaoston toimintakulut alueen kylien kehittämistyössä.

Päijät-Hämeen Kylät ry:n ja Päijänne-Leader ry:n yhdistymisessä on tavoitteena
pitkäjänteinen alueemme kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen olemalla vahvempi ja
näkyvämpi toimija laajemmalla kontaktipinnalla. Yhdessä olemme enemmän!

Lisätietoa:
Anu Taipale, toiminnanjohtaja
Päijänne-Leader ry
040 764 2462
anu.taipale(a)paijanne-leader.fi

Henna Pirkonen, kyläaktivaattori
Päijät-Hämeen Kylät
044 712 4208
info(a)phkylat.fi

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!